Informacje › RODO informacje dla Pracownika

> > Rodo Informacje Dla Pracownika

Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z zatrudnianiem

Kto jest administratorem moich danych?

Administratorem Twoich danych jest Biuro Rachunkowe DELTA Katarzyna Drążkiewicz z siedzibą w Raszynie (05-090), ul. Szkolna 9 lok. 4b  (dalej jako: Biuro)                 

Z kim mogę się skontaktować
w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Biuro możesz skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych dostępnym pod adresem e-mail: kasia.drazkowiak@delta.waw.pl

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Biuro można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: iod@delta.waw.pl

Jakie jest źródło moich danych - skąd są pozyskiwane?

Jeśli chcesz pracować w Biurze dane podajesz sam.

Jaki jest zakres przetwarzanych przez Biuro moich danych osobowych?

1. Jeżeli chcesz pracować w Biurze – w procesie rekrutacji - Twoje dane przetwarzane są w poniższym zakresie: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, PESEL.

2. Jeśli jesteś Pracownikiem Twoje  dane przetwarzanych w zakresie:  dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane o wykształceniu, przebiegu pracy, absencji (urlopy, zwolnienia lekarskie, rehabilitacyjne, szkoleniowe i inne), dane o zakresie obowiązków i uprawnień, stawce wynagrodzenia, wysłudze lat pracy, karach
i nagrodach, potrąceniach (składki związkowe, zajęcia komornicze itp.), numer konta bankowego, dane o zdolności do pracy, dane o Oddziale Kasy Chorych oraz dane wymagane w formularzu zgłoszenia ZUS ZUA, ZUS IUA – zmiana danych, ZUS ZWUA – wyrejestrowanie, ZUS ZCNA – zgłoszenie członka rodziny, ZAS – wniosek o ustalenie okresu zasiłkowego, OL-2 – wniosek o kontrolę zaświadczenia lekarskiego, Z15a – zgłoszenie opieki nad dzieckiem, Z15b – zgłoszenia opieki nad innym członkiem rodziny oraz inne dane wymagane zgodnie z Kodeksem pracy.

 

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

Jaki jest cel przetwarzania moich danych osobowych?

 

 

 

Pracownik:

Twoje dane przetwarzane są w celu rekrutacji.
Wypełnienia przez pracodawcę obowiązków prawnych  związanych z Twoim zatrudnieniem.

 

Były pracownik:

Twoje dane kadrowo-płacowe przetwarzane są archiwalnie przez okres 50 lat.

 

 

W szczególności:

1. Ustawa Kodeks pracy
z dnia 26 czerwca 1974r.

2. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
z dnia 13 października 1998r.

3. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991r.

4. Ustawa o rachunkowości
z dnia 29 września 1994 r.

5. RODO z dnia 27 kwietnia 2016r.

Rozp. ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

Rozp. ministra zdrowia
i opieki społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników,
z zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej nad    pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych Kodeksem pracy.

Rozp. ministra gospodarki
i pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bhp.

Rozp. Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009r. w sprawie

ustalania okoliczności
i przyczyn wypadków przy pracy.

Rozp. ministra gospodarki
i pracy z dnia 16 września 2004r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy – reguluje zakres danych.

Rozp. Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie chorób zawodowych.               
Rozp. Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24.12.2002 w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek
w drodze do pracy lub
z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania.

Czy moje dane przetwarzane są
w jakiś jeszcze sposób?

W przetwarzaniu Twoich danych nie korzystamy z profilowania jako sposobu zbierania informacji o Tobie.

Komu mogą być przekazywane moje dane osobowe?

 

 

Z uwagi na konieczność zapewnienia sprawnej organizacji w sprawach bieżących dotyczących działalności Biura, jak również realizacji Twoich praw jako pracownika, Twoje dane osobowe mogą być  przekazywane następującym kategoriom  odbiorców:

1. Dostawcom usług zaopatrujących Biuro w rozwiązania techniczne, organizacyjne w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, bhp firmom kurierskim i pocztowym.

2. Dostawcom usług prawnych tj. kancelariom prawnym współpracujących
z Biurem.    

3.  Osobom upoważnionym przez Ciebie.

Czy moje dane są przekazywane poza Unię Europejską? 

Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza teren Unii Europejskiej.

 

Przez jaki czas przetwarzane są moje dane?

Dokumentację kadrowo-płacową  przechowujemy przez okres 50 lat. 

Okres przechowywania danych wynika z obowiązujących przepisów prawa.                                       

Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?  

Administrator w rozumieniu pracodawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji kadrowo-płacowej w sposób określony przepisami prawa. Niepodanie danych będzie skutkowało odmową zatrudnienia.

Jakie mam prawa?

Administrator Twoich danych, zapewnia Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je sprostować. Możesz żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania (chyba że obowiązek ich przechowywanie wynika przepisów prawa). Możesz skorzystać z prawa do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych dotyczy wtedy, jeśli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub na podstawie umowy. Biuro nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień skontaktuj się z nami pod wskazanym w niniejszej informacji adresem e-mail lub odwiedź nas osobiście.                                                                
Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.